Podstawy prawne funkcjonowania Business Archiv Sp. z o.o.

Akty prawa archiwalnego określają organizację, zadania i zakres działalności archiwum oraz zasady postępowania z wszelką dokumentacją niezależnie od techniki jej wykonania, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawa archiwalnego:

  • Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2003 r. (znak: BDG.VII.4040/1/2003) w sprawie przechowywania przez Business Archiv Sp. z o.o. dokumentacji osobowo-płacowej byłych pracowników podmiotów, z którymi Business Archiv Sp. z o.o. zawarło odpowiednią umowę; [zobacz dokument]
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2011, nr 123, poz. 698); [zobacz dokument]
  • Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015, poz. 584); [zobacz dokument]
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacowa pracodawców (Dz. U. 2005, nr 68, poz. 596); [zobacz dokument]
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182); [zobacz dokument]
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określania maksymalnej wysokości opłat za sporządzanie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. 2005, nr 28, poz. 240). [zobacz dokument]
JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Skontaktuj się z nami, a my rozwiejemy wszystkie Twoje ewentualne wątpliwości.

ISO 9001:2009

Od 2007 roku posiadamy Certyfikat ISO.